Стаклени и алуминиумски фасади

Стаклени фасади и фасади од алуминиум композитен панел

Стремежот и потребата за иновативни и нови решенија во архитектурата постојано ги подигаат стандардите и барањато од завршните елементи на градежните конструкции.

Современите фасади – стаклени завеси и фасади од алуминиум композитен панел, потребно е да одговорат на бројни барања на модерната архитектура, како за деловни објекти така и за ексклузивни станбени единици. Наспроти конвенционалните решенија и ограничувања, стаклените фасади и вентилирачките алуминиумски фасади, овозможуваат комбинирана употреба, што на објектите им дава уникатен и неповторлив изглед.

 

Главни предности:

 • Одлична геометрија – можност за естетска разноликост
 • Максимална структурна стабилност
 • Можност за изработка на сложени геометриски форми
 • Погодни за манипулација, обработка и монтажа
 • Функционалност – вертикални фасади, кровови, куполи, атриуми
 • Резистентни на атмосферски влијанија (вода, UV зраци, корозија…)
 • Водонепропустливост, отпор на товари од ветрови, звучна изолација, термоизолација – енергетска ефикасност
 • Одлична дренажа
 • Можност за надградба – поставување на различни типови на засенувачи
 • Можност за фотоволтаични панели

Стаклени фасади

 • Основна фасада
 • Полуструктурална фасада
 • Структурална фасада
 • Spider – фасада и настрешници
 • Атриум
 • Куполи

Фасада од алуминиум композитни панели

 • Облоги од алуминиум композитни панели
 • Вентилирачка фасади со изолација на алуминиумска или челична потконструкција